โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
235 หมู่ที่ 4 ถนนเปรมพัฒนา บ้านก้านเหลืองดง   ตำบลหนองแคน  อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140
เบอร์โทรศัพท์ 0-4264-4027
ผู้บริหาร

นายรังสรรค์ สุทารัมย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
การบริหารจัดการของโรงเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายศิษย์เก่า
คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการที่ปรึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนของผู้อำนวยการโรงเรียน
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
อื่น ๆ (กรุณาแสดงความคิดเห็นในสมุดเยี่ยมที่เมนูด้านบน)
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/01/2011
ปรับปรุง 22/01/2014
สถิติผู้เข้าชม 111179
Page Views 128385
แหล่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผลงานทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
งานวิจัยในชั้นเรียน
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ชั้น ป.3

ชื่อเรื่อง                                  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ  

โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย   เรื่องคำควบกล้ำ              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

ผู้ศึกษาค้นคว้า                    นายอมร  แสงพิศาล

ปีที่สำเร็จ                               ๒๕๕๔

 

                          บทคัดย่อ

 

                   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สนับสนุนให้นักเรียน             ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้เหมาะสมเพื่อการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำนวัตกรรม           มาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย ๑)  เพื่อพัฒนาทักษะ   การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ  โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย   เรื่อง คำควบกล้ำ กลุ่มสาระ                การเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ๘๐/๘๐  ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนการฝึกทักษะและหลังการฝึกทักษะที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  คำควบกล้ำ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓              ๓) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่องคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่    และ ๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  คำควบกล้ำ กลุ่มสาระ              การเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษาทดลองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จำนวน  ๒๒  คน ใช้เวลาในการทดลอง               ๑๕ ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  คือ  แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง คำควบกล้ำ จำนวน ๓๖ ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชนิดเลือกตอบ   ตัวเลือก จำนวน ๓๐ ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากรายข้อ (p)  ๐.๒๕   ถึง  ๐.๗๑  และค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่  ๐.๓๒  ถึง  ๐.๙๑ และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  ๐.๘๓   แบบวัดความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)    ระดับ จำนวน  ๒๐  ข้อ  ค่าอำนาจจำแนก (t)  มีค่าตั้งแต่ ๑.๗๕   ขึ้นไป  ผลการวิเคราะห์ พบว่า  ได้ค่าอำนาจจำแนก (t) มีค่าตั้งแต่  ๔.๑๖ ถึง  ๗.๓๕  และค่าความเชื่อมั่น  เท่ากับ  .๙๓  สถิติที่ใช้ใน          การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนการฝึกทักษะและหลังการฝึกทักษะโดยใช้   t-test  

 

 

                   ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า  

                         ๑.  แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง คำควบกล้ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  ๙๓.๒๖/๘๘.๓๓  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  ๘๐/๘๐  ที่ตั้งไว้

                         ๒. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง คำควบกล้ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    มีคะแนนสอบหลังฝึกทักษะสูงกว่าก่อนฝึกทักษะ  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .๐๑

                         ๓.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง คำควบกล้ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    มีค่าเท่ากับ ๐.๗๗  ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง คำควบกล้ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    คิดเป็นร้อยละ  ๗๗

                         ๔.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย                    เรื่อง คำควบกล้ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    โดยรวม                  อยู่ในระดับมากที่สุด 

                ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอน  ผู้บริหารสถานศึกษา  นักการศึกษา  และผู้สนใจในการสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และพัฒนาการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    เรื่องคำควบกล้ำ  สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้อย่าง               มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม  สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้และเกิดความรู้                ที่ยั่งยืน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์                    และยังสามารถส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจนบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาทักษะ

ชื่อเรื่อง                 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาทักษะ

                               พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางพิศวาส   แสงพิศาล

ปีที่พิมพ์              2553

 

 

บทคัดย่อ

 

               การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ก่อนและหลังจัดประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง  การละเล่นไทยกลางแจ้ง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่  เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ปีการศึกษา 2553  จำนวน 23  คน               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ศึกษาจากประชากรทุกคน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ชุดกิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  จำนวน 6  ชุด  คือ  ทักษะการสังเกตความเหมือนและ

ความแตกต่าง  ทักษะการเปรียบเทียบขนาด รูปร่างและปริมาณ  ทักษะการเรียงลำดับ ทักษะ

การบอกตำแหน่ง  ทักษะการเปรียบเทียบจำนวน  และทักษะการนับจำนวน 1-10 และ                        การรู้ค่าจำนวน 1 – 10  คู่มือครูการใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 แบบประเมินพัฒนาการ                          ด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังจัดประสบการณ์  ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                      ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) และการทดสอบสมมุติฐานใช้  t-test  แบบ Dependent Samples

                ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า  ชุดกิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ 98.59/90.72 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80  ผลการประเมินพัฒนาการด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ง

ก่อนและหลังจัดประสบการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนน

หลังจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์    

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
235 หมู่ที่ 4 บ้านก้านเหลืองดง ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมูกดาหาร 49140
web master นายรังสรรค์ สุทารัมย์ : rungsun.103@hotmail.com โทร. 0878546314,042644027